Clv1 1535 +26

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

52 nước, 6 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết