dess 1488 -10
lehai1208 1626 +10

Kiểu: Cờ tướng, 13/1/2022

57 nước, 8 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết