Kiểu: Cờ úp, 25/1/2022

50 nước, 4 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết