LuanNim 1394 -19
TrinhThu 1330 +19

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2022

97 nước, 5 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua