tuanvu87 1235 -11
choibaisex 1336 +11

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2019

53 nước, 3 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết