thovucong 1370 -17
lawrencetan 1351 +17

Kiểu: Cờ úp, 21/9/2019

49 nước, 10 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua