Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

51 nước, 8 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ