Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 14/11/2019

51 nước, 8 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ