hungrom 1427 -17
0905341417 1400 +17

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

59 nước, 8 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ