dlmhy123 1418 -13
Tjbbknbcj 1495 +13

Kiểu: Cờ úp, 13/8/2019

51 nước, 10 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua