Kiểu: Cờ úp, 8/4/2020

64 nước, 4 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết