voson95 1532 +14
LeVanSy 1499 -14

Kiểu: Cờ tướng, 9/5/2021

10 nước, 1 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ