LeVanSy 1470 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 13/5/2021

104 nước, 9 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết