Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

18 nước, 2 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ