Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

38 nước, 5 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết