doidep000 1587 -11
phanvankhai 1711 +11

Kiểu: Cờ úp, 22/5/2019

41 nước, 6 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ