dlmhy123 1398 -11
Tjbbknbcj 1515 +11

Kiểu: Cờ úp, 13/8/2019

75 nước, 13 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết