Kiểu: Cờ úp, 19/6/2021

89 nước, 14 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua