L1983 1513 +8
haohao9090 1327 -8

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

32 nước, 2 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết