Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 22/6/2021

141 nước, 19 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết