loctot 1621 +18
1967 1673 -18

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

48 nước, 9 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ