CR7000 1424 -16

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

60 nước, 4 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết