longtep 1962 +5

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

38 nước, 6 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua