longtep 1962 +5

Kiểu: Cờ úp, 21/10/2019

38 nước, 6 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua