Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

50 nước, 5 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua