Kiểu: Cờ úp, 15/11/2019

50 nước, 5 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua