daoduyvu 1549 +8
hoangnn 1368 -8

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

88 nước, 9 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết