hungrom 1411 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2017

135 nước, 20 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua