Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

70 nước, 5 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua