Kiểu: Cờ úp, 29/7/2021

51 nước, 13 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua