ngochung115 1180 -15
Tpbg98 1200 +15

Kiểu: Cờ úp, 15/3/2019

37 nước, 5 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ