Mitomito 1583 +5
kudat79 1299 -5

Kiểu: Cờ úp, 15/7/2019

54 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết