Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

27 nước, 2 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết