Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

60 nước, 8 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết