lehai1208 1700 +6
Silk 1429 -6

Kiểu: Cờ tướng, 15/1/2022

43 nước, 8 phút : 03 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua