Thanbang 1620 -19
caocuong 1562 +19

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2020

48 nước, 3 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua