Kiểu: Cờ úp, 8/4/2021

55 nước, 8 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua