dlmhy123 1404 -11
Tjbbknbcj 1509 +11

Kiểu: Cờ úp, 13/8/2019

53 nước, 6 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết