Kiểu: Cờ tướng, 27/3/2020

139 nước, 22 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết