hn30 1545 +10
phong3333 1400 -10

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

52 nước, 5 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết