Tuongot 1529 +17
winwon 1555 -17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

64 nước, 7 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết