hoangnn 1360 +24
daoduyvu 1557 -24

Kiểu: Cờ úp, 28/2/2020

49 nước, 4 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua