L1983 1451 +17
Choicoupxq 1477 -17

Kiểu: Cờ úp, 23/6/2021

102 nước, 10 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua