Kiểu: Cờ úp, 19/6/2021

30 nước, 4 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết